Historia

            Parafia w Strzepczu pod wezwaniem św. Marii Magdaleny liczy już 700 lat. Jej historia sięga okresu średniowiecza i łączy się z historią Pomorza. Pierwsza informacja o Strzepczu pojawiła się w dokumencie z 11 czerwca 1314 roku. Natomiast historycznie potwierdzoną wzmianką o istnieniu strzepskiej parafii jest pojawienie się jej w latach 1325-1327 w wykazie parafii, które uiściły świętopietrze. Zdaniem prof. Kujota parafia w Strzepczu została zatem założona w XII wieku po wyłączeniu z parafii chmieleńskiej.
Były to czasy kiedy na terenach Polski przebywali Krzyżacy. Z ich pobytem należy wiązać pojawienie się w Strzepczu XV- wiecznej figury, łaskami słynącej, Matki Boskiej Strzepskiej. Strzepcz stał się miejscem kultu maryjnego, do którego z okolicznych stron zdążali pielgrzymi.

W końcu XVI wieku do parafii należały rozległe tereny po obu stronach górnej Łeby, między parafią kieleńską, która kończyła się lasem i Ziemią Białogrodzką zwaną później Lęborską. Do tego doliczyć należy majątki szlacheckie: Kętrzyno, Okalice, Rozłazino, Tęcz, Dragolewo, Pobłocie, Lewino, Miłoszewo, Łebno, wsie włościańskie: Strzepocz, Tłuczewo, Linia, Smażyno, oraz własność klasztoru żukowskiego Zęblewo oraz Będargowo.  Do parafii w Strzepczu należała też filia w Sianowie.

Jednocześnie był to czas trudny dla całego Kościoła pomorskiego. W tym okresie szlachta sympatyzowała, a często wręcz przechodziła z całymi rodzinami na protestantyzm. Na szczęście, w 1581 roku Stefan Batory powołał na biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego, który w zdecydowany sposób rozpoczął oczyszczanie szeregów kościoła ze zwolenników Lutra. Rozpoczął też wizytację swoich parafii. W 1583 roku odwiedził m.in. parafię w Strzepczu. Proboszczem był wówczas ks. Krzysztof Michorek.

Od 1594 roku odbywały się w strzepskim kościele sejmiki powiatu mirachowskiego, w których uczestniczył m.in. wraz ze swym ojcem Józef Wybicki- autor hymnu polskiego.

Kolejna, odnotowana w księgach wizytacja biskupa miała miejsce w 1686 roku. Odbył ją ówczesny biskup Madaliński. Z zapisów wizyty wiadomo, że kościół był w tym czasie drewniany, a dusz było ok. 1200. Przy kościele znajdowała też szkoła parafialna. Istniał również szpital.

W 1768 roku przy kościele w Strzepczu założono Bractwo Opatrzności, służące do propagowania określonych wzorców religijnych i zwiększenia aktywności osób świeckich.

Dnia  17  września 1772 roku Strzepcz wraz z całym powiatem mirachowskim został przejęty przez władze pruskie. W latach 1790-1793 proboszczem parafii w Strzepczu był ks. Wojciech Rautenberg Kliński herbu Junosza, a po nim jego brat ks. Jan Rautenberg Kliński, który zmarł w 1797 roku. W latach 1798-1816 funkcję proboszcza pełnił ks. Aleksander Jezierski, urodzony w pomorskiej rodzinie szlacheckiej.

W 1811 roku w nocy spłonął, na skutek uderzenia gromu, kościół sianowski. Znajdującą się w nim Cudowną Figurę Matki Bożej Królowej Kaszub uratowano i zaniesiono do kościoła w Strzepczu. Pozostała tam, aż do 1816 roku, kiedy to odbudowano kościół sianowski i w uroczystej procesji przeniesiono ją  z powrotem do Sianowa.

W 1820 roku również w Strzepczu pobudowano nowy kościół, w architekturze muru pruskiego, który poświęcono rok później. W tym okresie, do roku 1836 proboszczem był ks. Józef Szeleżyński. Z kolei funkcję nauczyciela i organisty w parafii, pełnił Józef Block - ojciec czterech kapłanów.  

Kolejni proboszczowie to: w latach 1838- 1844 ks. Andrzej Dziadek, w latach 1845-1846 ks. Rudolf Hentschel, a po nim w latach 1847- 1867 ks. Rudolf Bieschky. Następnie w latach 1868-1889 ks. Wojciech Ziemann, a po nim ks. Antoni Dawidowski, który był proboszczem do 1915 roku.

Ksiądz Dawidowski zasłynął jako krzewiciel i agitator polskości. Wraz z organistą Janem Wilczewskim był inspiratorem strajku szkolnego w Strzepczu. Początkiem strajku była uroczystość zorganizowana z okazji 50 –lecia śmierci Adama Mickiewicza. Za swoją działalność ks. Dawidowski wraz  z organistą zostali aresztowani.

Podkreślić trzeba, że ludność parafii przez cały okres zaborów słynęła z patriotyzmu i kultu wiary, której mimo licznych prześladowań nigdy się nie wyrzekła.

W latach 1915- 1927 proboszczem parafii w Strzepczu był ks. Piotr Zakryś, późniejszy męczennik za wiarę (w 1939 roku został zamordowany przez Niemców w Lasku Szpęgawskim).

W 1928 roku obszar parafii zmniejszono poprzez utworzenie parafii w Lini i Łebnie. Zachowane z 1928 roku księgi wskazują, że w obrębie parafii mieszkało wówczas 4298 katolików Polaków i 32 niekatolików Niemców. Archiwum parafialne zawierało bogaty zbiór ksiąg: metrykalne chrztu od 1670 roku, ślubów od 1665 roku i zmarłych od 1764 roku. Ponadto znajdowały się tam Księga Bractwa Opatrzności Bożej datowana od 1768 roku oraz Księga wpływów z lat 1733-1825 oraz wydatków z lat 1752-1828. Przy parafii działały też Stowarzyszenie Młodzieży i założone w 1928 roku Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Ponadto w Strzepczu działała dwuklasowa szkoła katolicka z dwoma nauczycielami i 73 uczniami, a Strzepczu Wybudowaniu dwóch nauczycieli katolickich uczyło 76 dzieci. W 1928 roku na terenie parafii działało 9 szkół powszechnych.  

W latach 1927-1935 proboszczem był ks. Józef Czarnecki. To on był założycielem Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Po nim proboszczem został ks. Stanisław Szarafiński, męczennik II wojny światowej, który został zamordowany w 1939 roku przez Niemców w Piaśnicy. Śmierć z rąk Niemców poniósł też wikary Bronisław Trzciński.

W okresie zarówno I jak i II wojny światowej Strzepcz wraz z całą parafią był świadkiem wielu działań wojsk zarówno polskich, jak i niemieckich. Wynikało to z jego przygranicznego położenia. Znamiennym elementem historii był fakt, iż pod koniec II wojny światowej w okolicy wsi przechodzili więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof, uczestniczący w tzw. Marszu śmierci. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób 75 uczestników tego marszu.  Natomiast w marcu 1945 roku na Ziemię Strzepską wkroczyli sowieci, którzy rabowali dosłownie wszystko. Do tego dochodziła przemoc i gwałty na ludności.

W czasie II wojny światowej kościół w Strzepczu uległ zniszczeniu do tego stopnia, że groził zawaleniem. Pojawiła się zatem konieczność budowy nowego kościoła. Tego zadania podjął się ks. Józef Rotta. W dniu 13 lipca 1947 roku ksiądz biskup Kazimierz Józef Kowalski poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Natomiast w dniu 24 września 1949 roku konsekrował nowo wybudowaną świątynię.

W nowym kościele znajdują dwa barokowe ołtarze, wspomniana już wcześniej łaskami słynąca figura Matki Bożej oraz kilka innych zabytkowych rzeźb i obrazów. W ołtarzu Matki Boskiej znajdują się liczne vota dziękczynne ofiarowane przez wiernych.

Zauważyć należy, że po wojnie został rozebrany założony w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej strzepski szpital.

W 1970 roku obszar parafii został ponownie zmniejszony poprzez utworzenie parafii w Smażynie.

Od 1945 roku parafią zarządzali następujący proboszczowie:

Ks. Józef Rotta - w latach 1945 - 1957

Ks. Franiszek Muller -  w latach 1957 -1970

Ks. Antoni Senkowski - w latach 1970 - 1973

Ks. Bogusław Szczygieł - w latach 1973 - 1998

Ks. Kazimierz Kobiela - w latach 1998 - 2001

Ks. Kazimierz Skwiercz - w roku 2001.

Obecnie, od roku 2001 proboszczem parafii jest ks. Andrzej Kmiecik.

                Na terenie parafii w Strzepczu mieszka ok. 2800 osób. Natomiast liczba rodzin katolickich szacowana jest na ok. 700. Do parafii należy Dargolewo, Kłodnica, Kamienna Góra, Kobylarz, Leobór, Lewino, Lewinko, Miłoszewo, Nowa Huta, Pobłocie, Stara Huta, Tępcz oraz Tłuczewo. Odpust w parafii obchodzony jest dwa razy w roku. Pierwszy na dzień św. Marii Magdaleny (pierwsza niedziela po 22 lipca), drugi na dzień św. Michała Archanioła we wrześniu.

Strzepcz, w którym mieści się stolica parafii, jest położony w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia, na Pojezierzu Kaszubskim, na północnym skraju kompleksu Lasów Mirachowskich. Wieś leży na obszarze pagórkowatym, otoczona lasami. W jej granicach znajdują się trzy malownicze jeziora: Strzepcz, Lewinko i Miłoszewo. Przez wieś przepływa również rzeka Łeba.

Ciekawe położenie Strzepcza i fascynująca 700- letnia historia parafii zachęca do odwiedzenia tego miejsca kultu maryjnego. Zapraszamy!!!

 

         


 

 

            Pierszé wiadło ò naszi parafiji pòchôdô z 1314 rokù,  czej Pioter Szwiãca z Nowégò za 250 marków òdsprzedôł Strzépcz ë Tłuczewò. Gwës ju w tim czasu bëła w Strzépczu parafijô ò jaczi mómë wëdowiedzã z dokùmeńtu z 1325 rokù. Z Krziżôkama słëchô parłãczëc pojawienié sã w Strzépczu, łaskama słôwny figùrë Matczi Bòsczi Strzépsczi z piãtnôstégò stalata. Zôkón Nôswiãtszi Marëji Pannë przëłożëł sã do ùmòcnieniô, chùdzy ju drëmnégò na Pòmòrzim ùczestnieniô Marëji Pannë. Równak gãbnô òpòwiedniô jak téż pisóné zdroje wdôrzają Strzépcz jakno môl ùczestnieniô Marëji ë sparłączonëch z nim pielgrzimków. Pòswiôdczają ò tim téż wota jaczé są wieszóné lateczné lata we wôłtôrzu Matczi Bòsczi Strzépsczi.

            Pò warcenim Strzépcza do Pòlsczégò Królestwa stôł sã òn òd kùńca XVI stalata môlã sejmików szlachtë mirochòwsczégò pòwiatu. Biwôł hewò bòdôj sóm Józef Wëbicczi, pòsélc ë sądowi urzãdownik mirochòwsczégò pòwiatu ôs aùtora himnu Pòlsczi.

            Pò I rozjimnoce Pòlsczi mieszkeńcowie parafiji  cwiardo stojëlë kòl swòji juwernotë. Pòchôdający ze Strzépcza Francëszk Schroeder, przez wëżi jak 20 lat pòsélc na sejm w Berlinie ôs bracëni ksãża Blocë nierôz dôwalë tegò dowòdë. Òbczas szkòłowégò sztrajkù 1906 rokù, za òprzéczkã procëm prësczi władzë, zamkłi w sôdzë bëlë probòszcz Antón Dawidowsczi ë òrganista Milczewsczi. Nôwëższi priz za swòjã miłotã do Polsczi zapłacëlë, okróm trójnëch parafianów, proboszcz Stanisłôw Szarafińsczi ë wikary Bronisłôw Trzcyńsczi.

            Dzys parafianie wiérnô zéwòwi „Më trzimómë z Bògã” chcą przeniesc w pòstãpné stalaté ne wôrtnotë ë ną spôdkòwiznã, co znaczi ò jich juwernoce.

 

 


 

 

            The first information about our parish dates 1314,  when Strzepcz and Tłuczewo were given by Piotr Święca from Nowe. Undoubtedly there was  a parish in Strzepcz that time and we learn about it from the document from 1325. The appearance of the miraculous figure of St Mary from Strzepcz is connected with the Teutonic knights. The Order of St Mary made the cult of St Mary more even popular on Pomerania. Both the spoken tradition and written source mention Strzepcz as a place of St Mary’s cult and pilgrimages, which are testified by votive offerings hung from time immemorial in the altar. When Strzepcz became again a part of Kingdom of Poland it turned into a place of local authorities meetings. Surely Józef Wybicki, the author of polish national anthem and a member of regional council, was also visiting this place.

            After the first Partition of Poland local parishioners persistently keep their identity. Franciszek Schroeder from Strzepcz – the deputy in Berlin for over 20 years – and priests Blok brothers repeatedly proved it . During school strike in 1906 parish-priest Antoni Dawidowski and organist Milczewski were arrested for defiance against Prussian authorities. As well as numerous parishioners, also parish-priest Stanisław Szarafiński and curate Bronisław Trzcińska have sacrificed their life in the name of fatherland.

            Today parishioners in accordance with motto ’We stand by God’ wish to continue this heritage in next 700 years.