Pierszé wiadło ò naszi parafiji pòchôdô z 1314 rokù,  czej Pioter Szwiãca z Nowégò za 250 marków òdsprzedôł Strzépcz ë Tłuczewò. Gwës ju w tim czasu bëła w Strzépczu parafijô ò jaczi mómë wëdowiedzã z dokùmeńtu z 1325 rokù. Z Krziżôkama słëchô parłãczëc pojawienié sã w Strzépczu, łaskama słôwny figùrë Matczi Bòsczi Strzépsczi z piãtnôstégò stalata. Zôkón Nôswiãtszi Marëji Pannë przëłożëł sã do ùmòcnieniô, chùdzy ju drëmnégò na Pòmòrzim ùczestnieniô Marëji Pannë. Równak gãbnô òpòwiedniô jak téż pisóné zdroje wdôrzają Strzépcz jakno môl ùczestnieniô Marëji ë sparłączonëch z nim pielgrzimków. Pòswiôdczają ò tim téż wota jaczé są wieszóné lateczné lata we wôłtôrzu Matczi Bòsczi Strzépsczi.

            Pò warcenim Strzépcza do Pòlsczégò Królestwa stôł sã òn òd kùńca XVI stalata môlã sejmików szlachtë mirochòwsczégò pòwiatu. Biwôł hewò bòdôj sóm Józef Wëbicczi, pòsélc ë sądowi urzãdownik mirochòwsczégò pòwiatu ôs aùtora himnu Pòlsczi.

            Pò I rozjimnoce Pòlsczi mieszkeńcowie parafiji  cwiardo stojëlë kòl swòji juwernotë. Pòchôdający ze Strzépcza Francëszk Schroeder, przez wëżi jak 20 lat pòsélc na sejm w Berlinie ôs bracëni ksãża Blocë nierôz dôwalë tegò dowòdë. Òbczas szkòłowégò sztrajkù 1906 rokù, za òprzéczkã procëm prësczi władzë, zamkłi w sôdzë bëlë probòszcz Antón Dawidowsczi ë òrganista Milczewsczi. Nôwëższi priz za swòjã miłotã do Polsczi zapłacëlë, okróm trójnëch parafianów, proboszcz Stanisłôw Szarafińsczi ë wikary Bronisłôw Trzcyńsczi.

            Dzys parafianie wiérnô zéwòwi „Më trzimómë z Bògã” chcą przeniesc w pòstãpné stalaté ne wôrtnotë ë ną spôdkòwiznã, co znaczi ò jich juwernoce.